Győrsági Roma Nemzetiségi Önkormányzat


Győrsági Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Megalakulás éve: 2014

Elnök: Orsós Sándor

Elnökhelyettes: Kolompár Edina

Tag: Orsós Klaudia

Székhely, egyben posta cím: 9084 Győrság, Országút u. 75.

Telefonszám: 0696/470-063

elektronikus levél: hivatal@gyorsag.hu

Törzskönyvi azonosító: 827915

Statisztikai számjel: 15827911-8411-371-08

Hivatali kapu: 15827911

elnök elérhetősége: 0620/386-0260

elnökhelyettes elérhetősége: 0620/373-2575

Ügyfélkapcsolat: dr. Kovács-Rácz Réka jegyző

Ügyfélfogadás: Kedden és Csütörtökön 7:30-15:30, Pénteken 11:00-13:00 órák között

I. Közérdekű adatok igénylésének rendje:

A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban, vagy elektronikus úton igényt nyújthat be.

Az igénylő a közérdekű adat megismerése iránti igényét írásban benyújthatja az általa írt igénylés formájában. A benyújtott igényeket az igényelt adatokat kezelő adatfelelős teljesíti. Amennyiben az igény nem az annak teljesítésére illetékes szervezeti egységhez érkezik be, akkor az igényt a jegyzőhöz szignálásra kell továbbítani. A szervezet vezetője a beérkezett igénybejelentő lap alapján kijelöli az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egységet.

A szóban benyújtott igényről az ügyintéző jegyzőkönyvet készít, majd a jegyzőkönyv alapján, a kérelem felülvizsgálata után teljesíti az adatszolgáltatást.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények elektronikus úton történő fogadását szervezetünk biztosítja, amelyet a jegyzo@toltestava.hu elektronikus címre kérünk benyújtani.

Kérjük, hogy a kérelmező igénylésében az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) lehetőleg egyértelműen és konkrétan jelölje meg. Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. 

 A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a szervezet az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. A szervezet a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült mértékig terjedően – költségtérítést állapít meg.

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg.

A döntés előkészítés szakaszába tartozó adatok, dokumentumok, valamint az önkormányzati hatósági ügyek adatai, közigazgatási, államigazgatási hatósági ügyek adatai tekintetében az adatközlést kizárólag a jegyző engedélyezi. Nem minősül közérdekű adatigénylésnek az olyan beadvány, amely közigazgatási vagy önkormányzati hatósági eljárás lefolytatását igényli.

A kérelmező jogosult jegyzetet készíteni, és az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül másolatot kérni. Az adatok közlésével összefüggésben a másolat készítéséért és az adathordozóért térítés kérhető.

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a szervezet az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Nem hozható nyilvánosságra:

 • Az üzleti titok, különösen az alkalmazott technológiai eljárások, műszaki megoldások, gyártási folyamatok munkaszervezési, és logisztikai módszerek, feltéve, hogy nem akadályozza közérdekű adatok megismerését.
 • Olyan személyes adat, illetve jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, olyan adata, amely nem minősül közérdekből nyilvános adatnak.
 • Képviselő testületi zárt ülésről készült jegyzőkönyv

II. Közérdekű adatok közzétételének rendje

Az önkormányzat, mint jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

A tájékoztatási kötelezettsége kiterjed különösen:

 • a szervezet költségvetésére és annak végrehajtására,
 • az önkormányzati vagyon kezelésére,
 • a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre,
 • a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására

vonatkozóan.

A roma önkormányzat a közzétételi kötelezettségét Győrság Község Önkormányzat honlapján teljesíti. A közérdekből nyilvános adatainkat a honlapon tesszük közzé.

A honlap működtetésével, frissítésével megbízottak neve, beosztása, elérhetősége:

 • dr. Kovács-Rácz Réka jegyző 0696470063 (30-as mellék)

A feladat ellátásban közreműködik:

 • MOD KFT 9024 Győr, Szent Imre u. 88. Győrság vonatkozásában 0696510060

A szervezet kezelésében lévő közérdekből nyilvános adatokat bárki megismerheti kivéve az Infotv. 27. § -ában foglalt esetekben.  A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.

A közérdekű adatokat a saját honlapon túl a Közadattárban is közzétesszük. A közérdekű adatok összegyűjtése a jegyző feladata. A honlap működtetési feltételeinek a biztosítása, a megfelelő internetszolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval való szerződéskötés a polgármester/elnök feladata. A polgármester/elnök felelőssége, hogy a honlap a közérdekű adatok közzétételére alkalmas legyen, adatstruktúrája, formájának kialakítása, folyamatos üzemeltetése, az esetleges üzemzavar elhárítása biztosított legyen.

Az adatfelelős a közzéteendő adatokat elektronikus úton, elektronikus adathordozón, közzétételre alkalmas Word (.doc) Exel (.xls )  kép(.jpg) vagy PDF formátumban készíti el és juttatja a honlap működtetésével megbízott szolgáltatóhoz ill. megbízott dolgozóhoz. Az adattovábbítás felelőse a jegyző. A jegyző közvetlenül, a szolgáltató igénybe vétele nélkül is rögzíthet adatokat a honlapon. Az adattovábbítást, valamint a honlapon történő megjelenítést úgy kell elvégezni, hogy a közzététel időpontja és a közlés időtartama megfeleljen a jogszabályban meghatározott határidőknek.

Az adatfelelős  havonta ellenőrzi a honlapon közölt adatok időszerűségét. A közzétett adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné válása, illetve ilyen adatok feltárása esetén az adatfelelős előállítja a helyesbített vagy frissített közérdekű adatokat tartalmazó közzétételi egységeket és azokat eljuttatja a szolgáltatónak. Az adatfelelős minden esetben (új adat közlése, vagy pontosítás, javítás során stb.) ellenőrzi az eljutatott és a közzétett adatok egyezőségét.

A közzétételi egység honlapról történő eltávolításának időpontjára, illetve előző állapota archiválásának (honlapon tartásának) időtartamára a jelen szabályzatban foglaltak az irányadóak az alábbiak szerint:

 • Amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, és az adat mellett fel kell tüntetni az adatváltozás (frissítés) tényét, idejét, az új állapot fellelhetőségét, az archívumban elérhető adat elavulását.
 • Frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét.

Az önkormányzat dokumentumai

Adat megnevezéseMegjegyzésFrissítésMegőrzésAdatközlésért felelős személy
A testület nyilvános ülésére szóló meghívóAz információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Ülés előtt 5 napAz ülés időpontjáigjegyző
A testület nyilvános előterjesztéseiÜlés előtt 5 napEgy évjegyző
A testület nyilvános  ülésének jegyzőkönyveiÜlés után 15 napEgy évjegyző
Önkormányzati határozatok mellékletekkel együttElfogadás után 3 munkanapMindaddig, amíg a rendelet hatályos, ill. a költségvetésről és zárszámadásról szóló rendeletek 5 évigjegyző

A hatósági, szociális, adó ügyek intézésével kapcsolatos adatok 

Adat megnevezéseMegjegyzésFrissítésMegőrzésAdatközlésért felelős személy
Hatósági, szociális és adó ügyekkel kapcsolatos tájékoztatók ügykörönként csoportosítva.A KIEB 19. sz. ajánlás alapján

ajánlott a honlapon szerepeltetni.

Jogszabály változások alapján szükség szerint.  

 

 

Az előző állapotot törölni szükséges.Hatósági ügyintéző

 

Szociális ügyintéző

 

Adóügyi ügyintéző 

A használt formanyomtatványok listája, lehetőleg a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával ügykörönként csoportosítva.
Az  ügyintézéshez szükséges  dokumentumok, okmányok felsorolása ügykörönként csoportosítva.

 

Megosztás: