1/2020. (I.20.) sz. rendelet az illetményalap megemeléséről


Győrság Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2020. (I.20.) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Győrság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. tv. 132.§-a szerint és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1.§

E rendelet hatálya a Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2.§

A magasabb illetményalapra adott évben kifizethető keretösszegek a Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai között szerepelnek.

3.§

Az illetményalap összege 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 48.000,-Ft. (negyvennyolcezer forint).

4.§

(1) Ezen rendelet 2020. január 20. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt. Győrság, 2020. január 17.

                Ferenczi Zsolt sk                                                    dr. Vanyus Gábor sk

                polgármester                                                             jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. január 20. napján kihirdettem.

Kelt. Győrság, 2020. január 20.

                                                                                                 dr. Vanyus Gábor sk

                                                                                                            jegyző

Megosztás: