Iskola


A FIÁTH JÁNOS ÁMK
GYŐRSÁGI TAGISKOLÁJÁNAK BEMUTATKOZÓ KIADVÁNYA

„Az iskola arra való,
hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanuljon szeretni,
amit csinál, és megtalálja azt a munkát,
amit szeretni fog.”
(Szent-Györgyi Albert)

Bemutatjuk iskolánkat

Szeretet sugározzon, mindenüvé
Mert szeretet nélkül nem lehet élni,
muzsikálni, tanítani.
Szeresse mindenki az övéit,
hogy másokét is szeretni tudja

Barsi Ernő

 

Győrság Község Önkormányzata az alapfokú iskolai oktatást magas színvonalon szeretné biztosítani a győrsági gyermekek számára. Ezért 2007 szeptember 1-től oktatási társulást hozott létre Töltéstava Község Önkormányzatával. Felsőseink kísérettel, iskolabusszal járhatnak át a korszerű, jól felszerelt töltéstavai intézménybe. A helyben maradó alsósoknak biztosítani szeretnénk mindent, ami ahhoz kell, hogy szeressenek az iskolában és elsajátítsanak egy olyan tudásszintet, amivel könnyedén megállják helyüket továbbtanulásuk során.
Mi is kell ehhez? Az oktatók magas felkészültsége mellé, megfelelően felszerelt épület, környezet, eszközök. Önkormányzatunk a szülőkkel karöltve folyamatosan fejleszt az iskolában. 2007-ben megújultak a termek. 2008-ban elkészült az étkező és a melegítő konyha. 2009-ben is folytatjuk a felújításokat. Minden évben igyekszünk hozzájárulni a gyerekek úszás oktatásához. A különböző programokhoz segítséget nyújt a Sági Iskoláért alapítvány, a beiskolázást a Töltéstavai Önkormányzat támogatja. A kiemelkedően tanuló valamint sportoló gyermekeket 2009-től év végén jutalmazza önkormányzatunk. Nemzeti ünnepeinket közösen ünnepeljük, rendezvényeinket külön gyermek programokkal színesítjük, hogy együtt alkosson egy közösséget Győrság minden polgára, gyermek és felnőtt egyaránt.
Ferenczi Zsolt
polgármester

Küldetésünk:
Fontos intézményünkben a tudás, az erkölcsi értékek és hagyományok átadása és ápolása. Nélkülözhetetlen pedagógusaink számára a tanulás szeretetének és a személyes fejlődésének a kibontakoztatása és folyamatos művelése.
Kiemelt célunk a partnerközpontú szemlélet kialakítása a pedagógusoknak a szülőkkel, a diákokkal és más partnerekkel történő együttműködés. Szeretnénk diákjainkat örülni tudó,embertársaik felé tiszteletet és toleranciát mutató, egy egész életen át tartó, továbbtanulásra képes emberré nevelni.

Hagyományaink

Néphagyományok
Az országban először vezettük be 1989-90-ben a néprajz tanítását. Dr. Barsi Ernő főiskolai tanár úr segítségével. Sok iskola követte a példánkat határon innen és határon túl.  Rengeteg újságcikk, tévés szereplés volt a jutalom. Tanulóink összegyűjtötték és felelevenítették a falu hagyományait, melyet szívesen mutattak be ünnepélyeken.
Házról–házra járva Lucáztak, Betlehemeztek, Három királyoztak, Pünkösdöltek. Falunk lakói mindig meleg szeretettel fogadták tanulóinkat. Ezek újbóli megerősödése is feladatunk.

Környezetvédelem
A környezetvédelem és környezetkultúra tudatos ápolásában is élen járt iskolánk. Rengeteg pályázat révén iskolai környezetünk is szépült. Fásítások, a környezet ápolása fontos feladattá vált. Iskolánk megyei, majd országos versenyeket szervezett Sajó Károly nevén.
Ezt a szép hagyományt folytatjuk a tavaszi Környezetismereti vetélkedőkön.
A részt vevő iskolák első alkalommal egy –egy fát ültettek a verseny emlékére, melyet tanulóink ápolnak, gondoznak.


Sport
A győrsági iskola megalapítása óta szívesen adott helyet a sportrendezvényeknek. Szülőkben, nagyszülőkben máig élnek a FUT a SÁG sportnapok emlékei.
Sajnos kis időre szünetelt, de a múlt évi felelevenítés nagy sikert aratott Rendszeres részt vesznek tanulóink a környező iskolák sportversenyein. Minden ősszel kiskörzeti atlétikai versenyt rendezünk

A győrsági iskola megalapítása óta szívesen adott helyet a sportrendezvényeknek. Szülőkben, nagyszülőkben máig élnek a FUT a SÁG sportnapok emlékei. Sajnos kis időre szünetelt, de a múlt évi felelevenítés nagy sikert aratott Rendszeres részt vesznek tanulóink a környező iskolák sportversenyein. Minden ősszel kiskörzeti atlétikai versenyt rendezünk


Iskolánk környezete
Iskolánk méretét tekintve a családias kisméretű iskolákhoz tartozik, biztosítva ezzel a kapcsolatot tanár, diák, szülő között. Óraközi szünetekben a gyerekek pihenésére szolgál egy gyönyörűen kialakított belső udvar és gyógynövénykert, gyümölcsössel.
Minden osztálynak van gyógynövény- és virágoskertje, melyet a szülőkkel együtt gondoznak. Udvari sakk, pingpong sarok és kosárlabdázó is található. Rossz idő esetén az udvarról megközelíthető játszóház várja gyermekeinket.

Nevelő- oktató munkánk
Iskolánkban 1-4 osztály működik. Alapvetőnek tartjuk, hogy szilárd korszerű tudást adjunk. Az alsó tagozat legfőbb feladatának azt tekintjük, hogy a tanulók megszeressék a tanulást, megtanuljanak olvasni, írni, számolni, képességeiknek megfelelően  fejlődjenek. Vegyék észre és védjék a környezeti értékeket. Az alsó tagozatban nagyfelmenő rendszerben tanulnak tanulóink, így elmélyült kapcsolat alakulhat ki tanár és diák között. Elsődleges cél, hogy örömmel járjanak iskolába, szívesen legyenek osztálytársaik között, a tanulás meghatározó értékké váljon!
Fő törekvésünk a közlés, a megértés beszéd és gondolkodás fejlesztése. Ezt segítjük elő már a hangoztató- elemző olvasástanítással, amelyet önállóan kifejlesztett” pálcika módszerrel „segítünk. Mindennapi munkánk alapvető célja, hogy tanulóink tudását felszabadult légkörben megalapozzuk, felkészítsük a felső tagozatra.

Amit az iskola nyújtani tud:

-szakmailag felkészült, gyakorlattal rendelkező pedagógusokat,
-felzárkóztatást a lemaradóknak (igény szerint)
-tehetséggondozást
-szakköröket (sakk, néprajz, komplex, darts)
-sportfoglalkozásokokat
-hitoktatást a tanulók szülők igényei szerint, órarendi keretben is
-iskolai, megyei versenyekre való felkészítést
-napközi otthonos foglalkozást (fél 5-ig)
-erdei iskolát Ravazdon nyári táborozást Erdélyben, Olaszországban
-nyári honismereti táborokat Hollókő, Túristvándi
-nyári úszó-és kézműves tábort
-ingyenes bábszínház látogatást (Sági Iskoláért Alapítvány támogatásával)
-hangversenyeket (a faluban élő művészek segítségével)
-úszásoktatást(5 hét, február-március) önkormányzat támogatásával
-művészeti oktatást (zongora, gitár, furulya, trombita, néptánc, társastánc) Napsugár Zeneiskola        vezetésével
-gerinctornát
-gyógynövény kultúrát, egészséges életmódra nevelést
-napközi otthont

Mit kínálunk partnereinknek?

Számítástechnika
3. és 4. osztályban tanórai keretek között folyik az oktatás. Kérés esetén délután is használhatják tanulóink a számítástechnika termet. A nagyszülők számára nagyi klubot szervezünk.

Könyvtár
Az
iskolában könyvtár is működik, ahol tanulóink teret kapnak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megtartásának. A könyvtárban számítógép használata is biztosított, így interneten keresztül is információhoz jutnak tanulóink.

Nyelvoktatás
Jelenleg 1. osztálytól már az óvodában megkezdett hallás utáni német nyelvi ráhangolást folytatjuk, mondókák és játékok segítségével. (heti 1 órában) Második osztályban az eddig tanultakat írásos formában is elsajátítják tanulóink. (heti 1 órában) Harmadik osztályban heti két órában, negyedik osztályban heti három órában tanulják a nyelvet tanulóink

Felzárkóztatás
A kis létszámú osztályok nagy teret biztosítanak az egyéni fejlesztéshez a differenciálás az órarendbe beépítve folyik fejlesztő foglalkozások a tanulók igényei szerint logopédiai foglalkozások keretében kerül sor a beszédtechnika fejlesztésére.

Szakkörök
Az év elején felmért igények szerint. Jelenleg sakk, citera, néprajz, komplex (logika, környezet, értő olvasás), sport (foci, kosárlabda) tervben van ezek mellett a báb, olasz, francia (főleg az olasz kapcsolat miatt mutatkozik rá igény)

Egészséges életmód
Minden tanulónk kézhez kapja a Szitakötő című gyermekfolyóiratot, mellyel egy országos projektben veszünk részt. A Szitakötő Program, a Nemzeti Alaptanterv koncepciójához illeszkedve a környezet fogalmát a természeti környezetnél tágabban értelmezi, mivel az épített és a szellemi környezeten túl a társadalom egészére, a másik emberre is kiterjeszthető. évente egészséghetet rendezünk a szülők segítségével úszásoktatás, gerinctorna segíti gyermekeink fejlődését állandó orvosi, védőnői  segédlettel.

Minőségbiztosítás az iskolában
A Belső Gondozói Rendszer (BRG) program bevezetésében nagy segítséget kaptunk a töltéstavai kollégáktól, hiszen ott már évek óta kiemelkedően működött. Így a gyerekek eredményeit rendszeresen mérjük, rögzítjük, értékeljük. Ezekek kiegészítjük a partneri elégedettségméréssel is.  A szülők, gyerekek, pedagógusok és a fenntartó véleményének kikérésével készítjük el programjainkat.

Így vélekednek rólunk tanítványaink.
Örömmel és szeretettel tekintek vissza a Győrsági Általános Iskolában eltöltött éveimre, mert tudom, hogy tanulmányaim és jelenlegi helyzetem első és egyben legmeghatározóbb állomása volt .Az iskolában személyesen átélt lelkiismeretes és precíz nevelőmunka a későbbiekben nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy érdeklődésem a kihívásokban gazdag pedagógusi pálya felé fordult. Köszönöm a Győrsági Általános Iskolának, hogy ebben a kiváló intézményben tehettem le tanulmányaim és az élet első alapköveit!”
Horváth Csanád
tanító

„Az iskolában megszerzett alapokat, a sokrétű ismereteket, a továbbtanulásunk során is hasznosítani tudtuk és könnyebb volt építkezni rá. Ezen felül az iskolai évek alatt tudatos felnőtté és barátokká váltunk. Mindezt tanítónőinknek és tanárainknak köszönhetően, akik türelemmel és odaadással adták át tudásukat. Ami azonban még fontosabb, nemcsak a napi órai anyagot kaptuk meg, hanem ösztönzést is, hogy elhiggyük sok mindenre vagyunk képesek, és kitartással elérhetjük céljainkat. Az ő munkájuk eredménye, hogy nem csak osztály, hanem egy közösség, sőt csapat lett belőlünk, akik az évek múlásával is szívesen és gyakran találkoznak. Köszönjük a Győrsági Általános Iskola tanárainak és dolgozóinak, hogy a kirándulásokkal, különféle programokkal, szakkörökkel és egyéb rendezvényekkel, életünk egyik legmeghatározóbb élményévé tették azokat az éveket, amikre most egyetemistaként és főiskolásként is boldogan gondolunk vissza.”

Ferenczi Orsolya, Alka Tímea, Balogh Barbara
egyetemi, főiskolai hallgatók

Tisztelt Szülők!

Kérem, fogadják szeretettel bemutatkozó kiadványunkat.
Várjuk Önöket és gyermekeiket. Iskolánk nyitott, bármikor, előzetes megbeszélés alapján megtekinthetik az iskolában folytatott munkát. (óralátogatás, programok).

Tisztelettel:
Pongráczné Gaál Elvira
tagintézményvezető

 

Galériák:

  Kukoricafesztivál az iskolában
  2008-as tanév kezdet pillanatai az iskolában
  “Fut a Ság” őszi atlétikai verseny

Megosztás: