BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ-pályázat 2015.


„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Győrság Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel 2015. évre kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ÖSZTÖNDÍJ-pályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére

A pályázat célja: Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázók köre: Kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők (1) pályázhatnak, akik életvitelszerűen bejelentett állandó lakóhelyükön élnek (2).
 Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók (3) jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

  • doktori (PhD) képzésben vesz részt,

  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázat benyújtásának módja és határideje 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Akik már korábban regisztráltak, a meglévő felhasználónévvel és jelszóval be tudnak lépni a rendszerbe. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani! A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz (9084 Győrság, Országút út 75.) történő benyújtásának határideje:2015. november 9! 
A pályázat kötelező mellékletei:
– A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről,
– Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, családi pótlékról, tartásdíjról stb. 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
Megosztás: