Rendezési terv módosítása – sportpálya


H I R D E T M É N Y

Értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás partnerségi tájékoztatási szakaszát Győrság Község településrendezési tervmódosítása tárgyában.

A tervmódosítás célja a győrsági sportpályán az építési hely határának módosítása.

A készülő rendelettel kapcsolatban Győrság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 3/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Partnerségi Rendelet) 2.§-a szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. A Partnerségi Rendelet megtekinthető a gyorsag.hu/rendeletek linken.

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

a) Győrság közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b) a településen működő, vagy működésük Győrságot érintő kérdéseiben a civil szervezetek,
c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye Győrságon található, és tevékenységük a község településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) azon környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek működése vagy tevékenysége a kerület közigazgatási területére is kiterjed,

e) Győrságon székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) Győrságon székhellyel, vagy önálló egységgel rendelkező vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2019. október 8. napjától 2019. október 16.      

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban (9084 Győrság, Országút u. 75.), vagy elektronikus úton (polgarmester@gyorsag.hu) benyújtott, indoklással ellátott dokumentumban lehetséges.

♦ ♦ ♦

A tervezett települési tervmódosítás dokumentációja megtalálható a Győrság Község Önkormányzat honlapján (www.gyorsag.hu), vagy a Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Győrsági Kirendeltségén (9084 Győrság, Országút u. 75.).

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Kelt. Győrság, 2019. október 8.

                                                                                                Ferenczi Zsolt sk

                                                                                                    polgármester

Megosztás: